HISTORIA

1974 – Ujęcie w programie rozwoju miasta Kielce budowy Elektrociepłowni.

 

1986 – Przygotowanie założeń techniczno-ekonomicznych i powołanie jednostki organizacyjnej „Elektrociepłownia Kielce w Budowie”.

 

 

1989 – Przejęcie Centralnej Ciepłowni od Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i rozpoczęcie produkcji ciepła.

 

1992 – Zakończenie I-go etapu budowy Elektrociepłowni tj. : przekazanie do eksploatacji kotła WP-140 z całą infrastrukturą techniczną dla obiektu docelowego.

 

1994 – Rozpoczęcie I-go Etapu „Zintegrowanego Systemu Ciepłowniczego Miasta Kielce ” likwidacja kotłowni „Czarnów” wraz z rozbudową sieci i modernizacją węzłów ciepłowniczych

 

1995 – Ukończenie budowy przez ZEORK S.A. Elektrociepłownię Kielce magistrali 2 x 600 i podłączenie do systemu części odbiorców z systemu „Czarnów” o mocy cieplnej 39 MWt.

 

1996 – Wydzielenie ze struktur ZEORK S.A. Elektrociepłowni Kielce i funkcjonowanie jej w ramach wewnętrznego rozrachunku gospodarczego

 

1997 – Utworzenie Spółki „Elektrociepłownia Kielce” Sp. z o.o. i dokonanie wpisu EC Kielce Sp. z o.o. do Rejestru Handlowego pod numerem RHB 2712.

 

1998 – Przekształcenie Elektrociepłowni Kielce Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną i dokonanie wpisu EC Kielce S.A. do Rejestru Handlowego pod numerem RHB 2934.

 

2002

1)      Nawiązanie współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w zakresie przygotowania projektu polegającego na produkcji i spalaniu biopaliwa w EC Kielce S.A.

2)      Dokonanie rejestracji EC Kielce S.A.  w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000137731.

 

2007 – Włączenie Elektrociepłowni Kielce S.A. do Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej.

 

2008

1)     Zakończenie inwestycji pn. „Budowa w EC Kielce źródła energii elektrycznej pracującego w skojarzeniu wykorzystaniem biomasy” i rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z wykorzystaniem biomasy.

2)     25.09.2008 – zmiana nazwy Firmy z Elektrociepłownia Kielce Spółka Akcyjna na PGE Elektrociepłownia Kielce Spółka Akcyjna.

 

2010

 

01.09.2010 – Dokonanie rejestracji połączenia 13 spółek Grupy Kapitałowej PGE. Skonsolidowana spółka nosi nazwę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna i jest jednym z sześciu obszarów biznesowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Spółką przejmującą była PGE Elektrownia Bełchatów S.A. a jedną ze spółek Przejmowanych była PGE Elektrociepłownia Kielce S.A.

 

2011 – Zawarcie Umowy pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. i Rafako S.A., której przedmiotem jest budowa upustowo kondensacyjnej turbiny parowej o mocy ok. 6,5 MW i wymiennika ciepłowniczego ( moc ok. 14 MW) współpracujących z istniejącym w Elektrociepłowni Kielce kotłem parowym OS-20 opalanym biomasą.

 

2014.02.20 – oddanie do eksploatacji bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 6,71 MW.

 

2016 – Oddanie do eksploatacji komina H-3, wys. 80m., odprowadzającego spaliny z kotła biomasowego OS - 20.

eckielce_site