W PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrociepłownia Kielce od wielu lat jest prowadzona selektywna zbiórka powstających odpadów, które gromadzone są w wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych miejscach, a następnie poddawane odzyskowi bądź unieszkodliwianiu.

Podstawowymi odpadami powstającymi w wyniku energetycznego spalania miału węglowego są odpady paleniskowe: mieszanka popiołowo-żużlowa z kotła WP-140 oraz mieszanki popiołów i żużli z kotłów WR-25 i OR-50, natomiast ze spalania biomasy z kotła OS-20: popioły i żużle.

Odpady paleniskowe z kotła WP-140 są transportowane hydraulicznie rurociągami na składowisko „Gruchawka” gdzie są docelowo składowane. Oddziaływanie na środowisko wodne wokół składowiska jest monitorowane od początku jego eksploatacji. Wokół składowiska odpadów paleniskowych „Gruchawka” na bieżąco prowadzony jest monitoring lokalny środowiska wodnego obejmujący:

  • monitoring wód podziemnych,
  • monitoring wód powierzchniowych,
  • monitoring wód z drenaży i rowów opaskowych odprowadzonych do potoku, będącego dopływem Sufragańczyka.

W roku 2017 na składowisku została zdeponowana następująca ilość mieszanki popiołowo-żużlowej.

 

Ilość składowanych odpadów:
Wyszczególnienie j.m. 2017 r.
Mieszanka popiołowo-żużlowa z kotła WP-140 Mg 2 228,20

Rokrocznie przeprowadzane badania mieszanki popiołowo-żużlowej pokazują, że spełniają one kryteria dopuszczalności deponowania ich na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne.

Odpady paleniskowe z węglowych kotłów rusztowych i żużle z kotła OS-20, których w 2017 roku
wytworzono 22 277,0 Mg są bezpośrednio odbierane z tymczasowego magazynu odpadów  przez osoby fizyczne oraz wykorzystywane na potrzeby własne, natomiast popioły z kotła biomasowego, których
w 2017 r. wytworzono 523,4 Mg są oddawane do utylizacji lub odzysku.

eckielce_site