Rokrocznie przeprowadzane badania mieszanki popiołowo-żużlowej pokazują, że spełniają one kryteria dopuszczalności deponowania ich na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne.

Odpady paleniskowe z węglowych kotłów rusztowych i żużle z kotła OS-20, których w 2017 roku
wytworzono 22 277,0 Mg są bezpośrednio odbierane z tymczasowego magazynu odpadów  przez osoby fizyczne oraz wykorzystywane na potrzeby własne, natomiast popioły z kotła biomasowego, których
w 2017 r. wytworzono 523,4 Mg są oddawane do utylizacji lub odzysku.