Oszczędne gospodarowanie wodą

Zasilanie obiektów w wodę surową odbywa się z ogólnomiejskiej sieci wodociągowej oraz ze studni głębinowej, będącej w eksploatacji zewnętrznej spółki, firmy „CHEMAR”.

 

 

Zużycie wody w 2017 roku kształtowało się następująco:

 

Zużycie wody
Na potrzeby Roczny pobór wody w [m3]
2017
bytowo – sanitarne 23 549
technologiczne 225 179
inne 3 957

Emisja ścieków
Wyszczególnienie j.m. 2017
ścieki z drenażu głębokiego i rowów opaskowych wokół składowiska m3 24 493
ścieki socjalno-bytowe m3 50 950

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do kanalizacji miejskiej, natomiast ścieki technologiczne oraz większość ścieków opadowych odprowadzane są do zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowo-deszczowych. Następnie wykorzystywane są one w procesie hydrotransportu odpadów paleniskowych z kotła WP-140 na składowisko odpadów.
eckielce_site